7 ශ්‍රේණිය

ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

ප්‍රශ්න පත්‍ර 2

ප්‍රශ්න පත්‍ර 3

ප්‍රශ්න පත්‍ර 4

ශක්ති ආකාර හා භාවිත 

කාබන් ඩයොක්සයි වායුව හදුනා ගැනීම

පෘථිවියේ ස්වාභාවය - 7 ශ්‍රේණිය / 08 පාඩම