පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු

 

සියලුම ශ්‍රේණි සදහා මීලග online test එක ලබන සතියේ පැවැත්වේ. ලියාපදි0චි වීමට පහත දුරකතන අ0ක වලට අමතන්න

0715531607 / 0715531637

No comments: